ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 34 לשנת 2005

דוח המבקר לשנת 2005
כרך א'
מנהל כספים
אגף החשבות
אגף גביית ארנונה ואגרת מים
אגף גביית אגרות ודמי שירותים
מינהל החינוך, התרבות והספורט
האגף לחינוך על יסודי
אגף החינוך
כללי
כללי
ועדות עירוניות
כרך ב'
חטיבת תפעול
אגף הפיקוח
חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף משאבי אנוש
בתי העירייה
תאגידים עירוניים
עזרה ובצרון בע"מ
גחלת בע"מ
המועצה הדתית
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 33 לשנת 2004
טיפול בתלונות הציבור
כרך ג'
נספחים לדוח ביקורת: אגף הפיקוח העירוני