ארכיון דוחות
המידע באתר זה מכיל מסמכים בפורמט PDF. קבצים בפורמט זה ניתנים לצפייה בכל הדפדפנים ומערכות ההפעלה במחשבים בהם מותקנת התוכנה Acrobat Reader, להורדה חינם לחץ כאן

דוח מבקר העירייה מספר 29 לשנת 2000

דוח המבקר לשנת 2000
כלל עירוני
איכות השירות
התקשרויות עם קבלנים וספקים לביצוע עבודות ושירותים
מינהל בינוי ותשתית
אגף המים, הביוב והתיעול
מינהל הנדסה
אגף רישוי עסקים
מינהל הכספים
אגף גביית ארנונה ואגרת מים ואגף גביית אגרות ודמי שירותים
אגף גביית אגרות ודמי שירותים
אגף חיובי ארנונה
מינהל החינוך והתרבות
אגף החינוך
אגף תרבות ואמנויות
מינהל השירותים החברתיים
אגף שירותי רווחה
חטיבת התפעול
אגף ביטחון ושירותי חירום
אגף שיפור פני העיר
אגף נכסי העירייה
תאגידים עירוניים
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 27 לשנת 1998
דוחות מעקב על נושאי הביקורת מדוח מבקר העירייה מס' 28 לשנת 1999